Değişim Yönetimi ve Kültürel Dönüşüm: Şirketinizin Kültürünü Değiştirmek İçin Ne Yapabilirsiniz?

Küresel pazarlar, teknolojik gelişmeler, değişen müşteri ihtiyaçları ve diğer faktörler, günümüz iş dünyasında şirketlerin hızla değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak, birçok şirket, değişim sürecinde başarısız oluyor veya yetersiz sonuçlar elde ediyor. Nedeni ise, sadece iş stratejilerinde, süreçlerinde ve kurumsal yapılarında değişim yapmakla kalmayıp, aynı zamanda şirket kültürlerini de bu değişimlere uyumlu hale getirmeleri gerektiğini anlamamalarıdır.

Bu noktada, değişim yönetimi ve kültürel transformasyonun birlikte yürütülmesi önem kazanıyor. Kurum kültürü, kurumun çalışma şeklini, liderlik anlayışını, çalışan bağlılığını ve hatta mali tablolarını etkileyen ve kurum çalışanları tarafından paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve semboller bütünüdür. Kültürel dönüşüm çalışanların bakış açısını, değerlerini ve davranışlarını değiştirmeyi gerektirir. Ancak bu şekilde diğer alanlardaki değişimi kurumda yerleştirmek ve sürdürülebilir kılmak mümkündür. Şirketinizin kültürünü değerlendirmek, değiştirmek ya da pekiştirmek için uygulabileceklerinizden birkaç tanesini paylaşmak isteriz.

Vizyonunuzu netleştirin ve paylaşın

Her türlü değişim ve dönüşüm projesinde ilk adım her zaman varılmak istenen noktayı yani vizyonu tanımlamaktır. Kültürel değişim ve dönüşüm için de en temel adım, şirket vizyonunuzu netleştirmektir. Şirketinizin nereye gitmek istediğini ve bu hedefe nasıl ulaşacağınızı belirleyin. Çalışanların bu vizyonu anlaması, içselleştirmesi ve kendi değerleriyle uyumunu kurması şirket kültürünün pekişmesi açısından önemlidir.

İşe alımda kültürel uyumu göz önünde bulundurun

Kurum kültürünün sağlıklı ve sağlam olması, şirketin çalışanlarının bu kültürü ne kadar benimsediği ve değer davranış bütününe ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır. İşe alımlarda çalışan adayının teknik bilgi ve becerisi yanında şirket kültürüne uyumu son derece önemlidir. Sağlıklı kurumlarda yeni gelen birey yeni işe başlayan kişi  bir yapbozun parçası gibi o kuruma uyum sağlayabilir ancak bunun için kültürel uyum zorunludur. İşe alım süreçlerinin gözden geçirilmesi ve kriterlerinin bu bakış açısıyla değerlendirilmesini öneririz.

Çift taraflı ve açık iletişimi güçlendirin

Şirket kültürünün sürdürülebilir ve güçlü olması için, liderlerin, çalışanlar ile çift taraflı, açık ve şeffaf iletişim sağlanmalıdır. Üst yönetim, çalışanlara şirket hedeflerini ve stratejilerini açıklamalı, onlardan gelen geri bildirim ve yorumları dinlemelidir. Yaptığı işte anlam bulmak isteyen ve değerleriyle çelişmekten kaçınan birey, şirketin neyi neden yaptığını anladığı zaman çalışan bağlılığı da bununla birlikte artacaktır.

Eğitim ve gelişim programları ile çalışana destek olun

Değişime ve dönüşüme uyumlanmak pek çok durumda, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Özellikle koçluk ve mentorluk programları ile kültürel dönüşüm sırasında değerlerin anlaşılması, bireyin değerleri ile ilişkisinin kurulması ve hayata geçirilmesine destek verilmelidir. Eğitimler ve atölye çalışmaları ile değişim ve dönüşüm sırasında ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri açığını kapatmaya yardımcı olunmalıdır. Bu araçların kullanımı kurumsal değişim ve dönüşümün sebep olabileceği direncin zayıflamasına ve çalışanın özgüveninin artmasına yardımcı olacaktır.

Liderlerin rol model olmasını sağlayın

Şirket kültürü, liderlerin davranışlarından etkilenir. Çalışanlar kararsız kaldıkları zaman üst yönetime bakarak doğru ve kabul edilebilir olanın ne olduğuna karar verir. Bu nedenle, liderler şirket kültürünü benimsemeli ve bu konuda rol model olmalıdır. Değişim ve dönüşüm projelerinde kurumsal liderlerin mutlaka sponsor olmaları ve bu sürece destek vermeleri beklenir. Aynı zamanda çalışanların uygulamasını bekledikleri davranışlar bütünü kendileri de günlük hayatlarının içine yerleştirerek örnek olmaları gerekir.

Kültürel dönüşümün bir maraton olduğunu unutmayın

Kültür değişimi süreci uzun bir süreçtir ve sürekliliği sağlamak önemlidir. Pek çok değişim yönetimi modelinde belirtildiği gibi ipin ucunu bırakmamak, kısa vadeli kazanımlar yaratmak, motivasyonu düşürmemek ve sürecin takipçisi olacak bir değişim takımı kurmak, başarılı bir değişim yönetimi için zorunludur.

Unutmayalım ki pek çok değişim yönetimi projesi, ya kültüre uyumlu olmalı ya da kültürel dönüşüm ile birlikte yürütülmelidir. Şirketler farklı iç ve dış faktörler nedeniyle yapısal, teknolojik ya da süreçsel değişimler geçirebilirler. Bütün bu değişim projelerinin başarısı değişimin insan tarafı ve şirketin kültürü göz önünde bulundurulduğunda başarıyla uygulanır ve içselleştirilir.

*RNA Değişim Yönetimi, şirketlerin kültürlerini değerlendirmek amacıyla Barrett Kültürel Değerleme araçlarını kullanarak, şirket yöneticilerine çalışanlarının kültürel uyumu ve kurum kültürü algısına dair net bir fotoğraf çeker. Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.